Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području općine Sibinj, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016./2017.
Temeljem članka 8. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/2015), općinski načelnik općine
Sibinj raspisuje slijedeći:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA OPĆINE SIBINJ

1. Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području općine Sibinj, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2016/2017.

2. Dodjeljuje se 10 stipendija, svaka po 500,00 kn mjesečno.

3. Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

  • su državljani Republike Hrvatske,
  • imaju prebivalište na području općine Sibinj,
  • podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,
  • po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 10.

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od općine Sibinj, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

4. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči općine Sibinj, pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Sibinj, 108. brigade ZNG 6, Sibinj, a moraju sadržavati:

– prijavu za dodjelu stipendije, prema obrascu u prilogu,

– potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,

– uvjerenje o prebivalištu izdano od MUP – a,

– presliku domovnice,

– presliku osobne iskaznice,

– izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika da se ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za stipendiranje,

– presliku svjedodžbe o završetku srednjoškolskog obrazovanja ( svjedodžba 4. razreda ) za studente I. godine ili presliku indeksa za studente viših godina studija,

– potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za sve članove starije od 15 godina ( plaća, mirovina, obiteljska mirovina,
alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene naknade za slučaj nezaposlenosti ), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave,

– izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,prema obrascu u prilogu,

– uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

5. Postupak dodjele stipendija provodi povjerenstvo od 3 člana koje imenuje općinski načelnik. Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendije te predlaže općinskom načelniku kandidate za dodjelu stipendije.

6. Pravo prvenstva na rang listi za dodjelu stipendija utvrđuje se prema socijalnom kriteriju i kriteriju
uspjeha u prethodnoj akademskoj odnosno školskoj godini zbrajanjem bodova ostvarenih prema navedenim kriterijima.

7. Odluku o dodjeli stipendija donosi općinski načelnik i o istom izvješćuje općinsko vijeće. Dostava odluke o
dodjeli stipendija vrši se javnoj objavom na internetskim stranicama i oglasnoj ploči općine.

8. Temeljem odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i
obveze općine Sibinj i stipendiranog studenta. Isplata stipendije započinje nakon sklapanja ugovora o stipendiji.

9. Ostale informacije o navedenom mogu se dobiti na telefon 035/425-298.

Općinski načelnik

Josip Pavić, univ.spec.oec.