Poštovani mještani,
nastavno na održanu radnu skupinu za Strategiju razvoja turizma općine Sibinj u prilogu su dva obrasca

– Obrazac SWOT analize pomoću koje se određuje strategija Općine te uključuje 4 ključna faktora (snaga, slabosti, prilike i prijetnje) koje je potrebno identificirati

– Obrazac projektnih ideja potrebno je popuniti sa projektnim idejama za koje smatrate da će doprinijeti razvoju turizma Vaše Općine (prema potrebi, tablicu možete kopirati ovisno o broju projektnih ideja)

Ovim putem Vas molimo da ukoliko imate svoje prijedloge za navedenu strategiju, da se uključite, popunite te navedene obrasce dostavite na :

e-mail : opcina.sibinj@sb.t-com.hr ili osobno u općinsku upravu.

Molimo  da obrasce popunite i dostavite  u roku od 7 dana.

Preuzimanje dokumenata:
3_obrazac_projektne_ideje
2_obrazac_SWOT