Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18), članka 39. Zakona o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18) i članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.04/13, 01/18 i „Službene novine općine Sibinj“ br.01/18) Općinski načelnik Općine Sibinj objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja
radnog odnosa u Općinu Sibinj

U Jedinstveni upravni odjel, u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za slijedeće radno mjesto:

  1. Referent za komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica
    Uvjeti:
    – srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
    – poznavanje rada na računalu

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
– je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u stečenoj kvalifikaciji na srednjoškolskoj razini
– se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba,
– bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke za prijam u službu utvrđene člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18.).

Preuzimanje priloga:
Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje – Referent za komunalne poslove