Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, i 04/18), a po prethodnom izvršenom uvidu u pristigle prijave na objavljeni Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, KLASA:112-03/18-01/02, URBROJ:2178/08-04-18-2, od 26. ožujka 2018. godine, u Općinu Sibinj, Jedinstveni upravni odjel, u svezi projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena“ UP.02.1.1.05, radi obavljanja privremenih poslova za projekt UP.02.1.1.05.0102 „Zajedno za Općinu!“ za radno mjesto Viši stručni suradnik – voditelj projekta, 1 izvršitelj (m/Ž), koji oglas je objavljen od 27. 03.2018. do 03.04.2018. godine na stranicama općine Sibinj www.sibinj.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđuje se

LISTA KANDIDATA
koji ispunjavaju formalne uvjete

Kandidati čije su prijave na oglas pravodobne i potpune i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom su:

1. Blanka Japundžić
2. Ivana Jurković

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

Listu kandidata i Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti možete preuzeti ovdje.