JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto – Komunalni redar

Temeljem članka 19. st.1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 , 61/11 i 04/18) i Ugovora o zajedničkom obavljanju komunalnog redarstva između općina Oriovac , Brodski Stupnik , Sibinj i Bebrina , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Oriovac na radno mjesto Komunalni redar

(više…)

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva iz proračuna Općine Sibinj za 2019. godinu

Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 02/16, 2/17, 5/17), a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (KLASA:400-01/19-01/03, URBROJ:2178/08-03-18-7, od 06. ožujka 2019.) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra iz proračuna Općine Sibinj za 2019. godinu

(više…)