Poštovani mještani, općina Sibinj i Hrvatske vode d.o.o ovim putem vas obavještavaju o početku radova na košnji detaljnih melioracijskih gradjevina za odvodnju (košnja kanala I. i II. reda) na području općine Sibinj.

Temeljem članka 124. Zakona o vodama u kojem je definiran pojas za održavanje gradjevina za detaljnu melioracijsku odvodnju (u širini od 3 m bez obzira na vlasništvo nad parcelom). Molimo sve mještane za razumijevanje prilikom izvodjenja radova.

Sukladno terminskom planu radovi će se izvoditi od 2.listopada 2017. godine (ponedjeljak).