Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“, broj 02/16,2/17 i 5/17), Općinski načelnik Općine Sibinj, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu financijskih sredstva udrugama
i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra

 1. Općina Sibinj (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge, registrirane na području Općine i udruge registrirane izvan područja Općine koje svoje aktivnosti obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti i druge organizacije civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, i ostale neprofitne organizacije) koje su svojim statutima programski usmjerene na rad u području sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra da se prijave na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra (u daljnjem tekstu: natječaj).
 2. Udruge i druge organizacije civilnog društva, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti aktivnosti u sljedećim prioritetnim područjima:
  • Prioritetno područje 1 – podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih razvoju i promicanju kulture (nastupi KUD-ova, koncerti, putovanja i ostalo )
  • Prioritetno područje 2 – podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih razvoju i promicanju sporta.
  • Prioritetno područje 3 – podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih razvoju i promicanju općeg dobra (razne udruge građana, programi manifestacija, tehnička kultura)
 3. Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu prijaviti sljedeće aktivnosti:
  • Prioritetno područje 1
   Redovito poslovanje udruge (troškovi organiziranja nastupa, usluge promidžbe, materijali za provođenje raznih aktivnost, putovanja, gostovanja, smještaj i sl.)
  • Prioritetno područje 2
   Redovito poslovanje udruge (troškovi organiziranja nastupa i natjecanja, održavanje sportskih terena, troškovi vezani uz treninge, administrativno osoblje, materijalni izdaci i sl.),
   Aktivnosti koje potiču i promiču sportske aktivnosti isključivo djece i mladeži (organizacija škole nogometa i sl.)
   Nabava sportske opreme i rekvizita,
  • Prioritetno područje 3
   Redovito poslovanje udruge i programi manifestacija(razne udruge građana,različite radionice i druženja, manifestacije usmjerene promicanju općeg dobra, tehničke kulture, kroz akviziciju svih dobih skupina stanovništva na području Općine Sibinj s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine, (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, gastronomske).
   Udruge se mogu javiti na dva prioritetna područja samo ukoliko su organizatori manifestacija za promicanje i razvoj općeg dobra (Prioritetno područje 3), te u tom slučaju predaju obrasce (Obrazac opisa aktivnosti – A6 i Obrazac proračuna aktivnosti – A7) za svako prioritetno područje zasebno.
 4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 640.000,00 kuna.
  4.1.Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 1. je 100.000,00 kuna.
  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 40.000,00 kuna.
  Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u dvije rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore, a koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana isplate prve rate.
  4.2. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 2. je 450.000,00 kuna.
  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinom udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.
  Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u dvije rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore, a koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana isplate prve rate.
  4.3. Planirana vrijednost Natječaja u Prioritetnom području 3. je 90.000,00 kuna.
  Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinom udrugom u ovom prioritetnom području je 1.000,00 kuna, a najveći 40.000,00 kuna.
  Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se u dvije rate. Isplata prve rate izvršit će se u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora, a druga u roku koji Općina i korisnik financiranja ugovore, a koji ne može biti duži od 6 mjeseci od dana isplate prve rate.
 5. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Općine, a istječe 12.05. 2017. godine.
 6. Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga i/ili duga organizacija civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, uz uvjet da:
  – ima registrirano sjedište na području Općine i/ili aktivnosti za koje se prijava podnosi obavlja, u većoj mjeri, na području Općine, odnosno na zemljopisnom području različitom od područja Općine ako na taj način promovira Općinu i doprinosi njezinom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, područnoj, državnoj i inozemnoj razini,
  – upisana je u Registar udruga,
  – programski je usmjerena na rad u području sporta, kulture,tehničke kulture, općeg dobra( ovisno za koje se prioritetno područje prijava podnosi) što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
  – upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
  – ispunila je sve ugovorne obveze prema Općini i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
  Prije potpisivanja ugovora udruga i druge organizacije civilnog društva će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva ne vodi kazneni postupak, te da imaju podmirene sve doprinose i plaćen porez.
 7. Kako se može ostvariti prednost u financiranju aktivnosti i tko nema pravo prijave na Natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama koje doprinose razvoju sporta, kulture, promicanju općeg dobra te razvoju programa rada vjerskih zajednica.
 8. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupne na mrežnim stranicama Općine (www.sibinj.hr).
  Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili predaje osobno na adresu:

OPĆINA SIBINJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja
108. brigade ZNG 6
35252 SIBINJ
s naznakom: „J A V N I N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih sredstva udrugama
i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječajza dodjelu financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra.
Razmatrat će se samo one prijave koje su pravovremeno prijavljene i koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

9. U slučaju kad korisnik financiranja nije vratio financijska sredstva Općini, zbog neispunjavanja obveza na osnovi dodjele financijskih sredstava iz prethodnih godina, Općina će donijeti odluku da se prijave koje na natječaj dolaze od tog prijavitelja ne uzimaju u obzir.

10. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo putem elektronske pošte na adresu:opcina.sibinj@sb.t-com.hr

 

Tekst natječaja i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici: JAVNI NATJEČAJ za dodjelu financijskih sredstva

Općinski načelnik:
Josip Pavić, univ.spec.oec.