REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:    604-01/17-01/05
URBROJ:  2178/08-03-17-2
Sibinj, 28. ožujak 2017. godine

 

Temeljem članka 45. Statuta općine Sibinj ( „Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 4/13 ) i članka 11. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/16) Općinski načelnik općine Sibinje donosi slijedeću

O D L U K U

o dodjeli stipendija

 

Dodjeljuju se stipendije studentima sa područja općine Sibinj, i to:

 1. Valentina Bodlović – 75 bodova
 2. Matej Vrbanić – 70 bodova
 3. Martina Kubiv – 65 bodova
 4. Ivana Dobenko – 65 bodova
 5. Ilija Vrbanić – 60 bodova
 6. Ivana Milković – 55 bodova
 7. Greta Sertić – 55 bodova
 8. Ivana Cipar – 50 bodova
 9. Marko Crnac – 40 bodova
 10. Dominik Đaković – 25 bodova
 11. Betina Domazet – 25 bodova
 12. Anamarija Červinski – 20 bodova
 13. Maja Mačinković – 15 bodova

 

Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kn mjesečno, za školsku godinu 2016/2017, u trajanju od 10 mjeseci, bez mjeseca srpnja i kolovoza, počev od rujna 2016. godine.

Sa navedenim studentima sklopiti će se ugovor kojim će student i općina regulirati međusobna prava i obveze.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

 

Općina Sibinj je putem oglasne ploče i internetske stranice pozvala studente koji imaju prebivalište na području Općine Sibinj da dostave prijave za stipendiranje u školskoj godini 2016/2017.

U roku za dostavu prijava pristiglo je 19 prijava koje je prikupilo i stručno obradilo Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenovano od strane općinskog načelnika, koje je utvrdilo listu kandidata i prijedlog za dodjelu stipendija, koje je predložilo dodjelu stipendija studentima navedenim u izreci ove odluke.

Iznos i trajanje stipendije određeno je u odluci o stipendiranju studenata sa područja Općine Sibinj, kao i ugovaranje međusobnih prava i obveza općine i studenata putem posebnog ugovora.

Prijava Ilijane Sedlo nije razmatrana jer ista nije dostavila  Potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za 2016. godinu, za sebe i  članove svog domaćinstva naznačene u Izjavi o broju članova zajedničkog domaćinstva i nije dostavila Izjavu studenta da ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za stipendiranje, ovjerenu kod javnog bilježnika od dana objave javnog poziva.

Prijava Zdravka Sedlo nije razmatrana jer isti nije dostavio  Potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za 2016. godinu, za sebe i  članove svog domaćinstva naznačene u Izjavi o broju članova zajedničkog domaćinstva i nije dostavio Izjavu studenta da ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za stipendiranje, ovjerenu kod javnog  bilježnika od dana objave javnog poziva.

Prijava Matee Mokricki nije razmatrana jer ista nije dostavila  Potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za 2016. godinu, za sebe i  članove svog domaćinstva naznačene u Izjavi o broju članova zajedničkog domaćinstva i nije dostavila Izjavu studenta da ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore za stipendiranje, ovjerenu kod javnog bilježnika od dana objave javnog poziva.

Prijava Mihaele Kolić nije razmatrana jer ista nije dostavila  Potvrde nadležne ispostave Porezne uprave za 2016. godinu, za sebe i  članove svog domaćinstva naznačene u Izjavi o broju članova zajedničkog domaćinstva.

Prijava Mihaele Paradžik nije razmatrana jer ista ima prosjek ocjena za prethodnu studentsku godinu 3,27 i ne ispunjava uvjete za stipendiranje, sukladno članku 19. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/16).

Prijava Ane Kovačević nije razmatrana jer ista ima prosjek ocjena za prethodnu školsku godinu 3,15 i ne ispunjava uvjete za stipendiranje, sukladno članku 19. Odluke o stipendiranju studenata s područja općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj:27/16).

Obavještavaju se svi studenti koji su stekli pravo na dodjelu stipendija da će datum potpisivanja Ugovora o stipendiranju biti objavljen na Internet stranici i oglasnoj ploči općine Sibinj.

Temeljem navedenog odlučeno je kao u izreci.

 

                                                                                                                                 Općinski načelnik

                                                                                                                            Josip Pavić, univ.spec.oec.


Preuzimanje priloga:

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA