Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13), Općinsko vijeće Općine Sibinj na 12.sjednici održanoj 12.lipnja 2015. godine donosi:
O D L U K U
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE)
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ