Općina Sibinj provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti opskrbe električnom energijom putem elektroničkog oglasnika javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 810.000,00 kn bez PDV.

Do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljene su 3 ponude, i to ponude ponuditelja:

Red.
broj
Naziv, adresa , sjedište i MB/OIB ponuditelja Cijena ponude
(bez PDV-a)
Cijena ponude
(sa PDV-om)
1. 2. 3. 4.
1.  HEP – Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000, +385 16322409, Zagreb, 63073332379, 406-1-19 600.133,00 678.150,29
2.  RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000, , Zagreb, 81103558092, 106/11/2019 650.725,00 735.319,25
3.  PETROL d.o.o., Oreškovićeva 6H, 10010, , Zagreb, 75550985023, 01903-19 612.042,50 691.608,03

Isključenja i odbijanja ponuda nije bilo.

 

Ponuda ponuditelja HEP opskrba d.o.o. je odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi jer je ista prikladna, pravilna i prihvatljiva te je i ekonomski najpovoljnija ponuda sa najvećim brojem bodova .

Temeljem članka 303. ZJN 2016. javni naručitelj općina Sibinj zastupana po općinskom načelniku Josipu Paviću, donosi Odluku o odabiru gdje se u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti opskrbe električnom energijom, evidencijski broj nabave JN – 31/19 odabire ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja HEP opskrba d.o.o., Zagreb, ulica grada Vukovara 37, sa cijenom ponude od 600.133,00 kn bez PDV, odnosno 678.150,29 kn sa PDV i 100% isporučene električne energije iz obnovljivih izvora.