Općina Sibinj upozorava
Zabranjeno je spaljivanje i loženje otvorene vatre ili plamena na poljoprivrednim površinama u vremenskom periodu do 31.srpnja.

Sukladno

Odluci o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla

Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je navedenu Odluku.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora od 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar.
Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna