REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
Općinsko vijeće

 

S T A T U T

OPĆINE SIBINJ

 

ožujak 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 66. i 75. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, br. 12/09 i 21/11), a u vezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i člankom 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ br. 144/12.), Općinsko vijeće Općine Sibinj na svojoj 24. sjednici održanoj 21.ožujka 2013.godine, donijelo je

S T A T U T

OPĆINE SIBINJ

 

 • I. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Sibinj, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, način provođenja referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Sibinj (dalje u tekstu: Općina).

  Samoupravni djelokrug Općine iz stavka 1. ovog članka uređen je u poglavljima kako slijedi:

  • I. OPĆE ODREDBE
  • II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE
  • III. JAVNA PRIZNANJA
  • IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
  • V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
  • VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
   1. Referendum
   2. Mjesni zbor građana
   3. Predstavke i pritužbe
  • VII. TIJELA OPĆINE
   1. Općinsko vijeće
    1.1. Radna tijela općinskog vijeća
   2. Općinski načelnik
  • VIII. UPRAVNA TIJELA – Jedinstveni upravni odjel
  • IX. JAVNE SLUŽBE
  • X. MJESNA SAMOUPRAVA
  • XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE
  • XII. AKTI OPĆINE I NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU
  • XIII. JAVNOST RADA
  • XIV. PROMJENE STATUTA OPĆINE
  • XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 2.

  Općina je jedinica lokalne samouprave, a područje na kojem se prostire utvrđeno je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

  Općina se nalazi na južnim obroncima Dilj gore, zapadno od Slavonskog Broda.

  Granica općine ide granicama područja rubnih katastarskih općina Gornji Andrijevci, Gromačnik, Sibinj, Slobodnica, te katastarskom općinom Odvorci, s izuzetkom naselja Bilice, Brđani i Krajačići.

  U sastavu Općine su sljedeća naselja: Bartolovci, Brčino, Čelikovići, Gornji Andrijevci, Grgurevići, Grižići, Gromačnik, Jakačina Mala, Ravan, Sibinj, Slobodnica i Završje.

  Granice Općine mogu se mijenjati na način i u postupku propisanom zakonom.

  Članak 3.

  Općina je pravna osoba.

  Sjedište Općine je u Sibinju, Ulica 108. brigade ZNG br. 6.

 • II. SLUŽBENA OBILJEŽJA OPĆINE

  Članak 4.

  Općina Sibinj može imati grb i zastavu. Vizualni identitet grba i zastave općine Sibinj utvrđuje Općinsko vijeće svojom posebnom odlukom.

  Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine.

  Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donosi rješenje o odobrenju grba i zastave.

  Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom

  Članak 5.

  Dan Općine je 19. veljače (obljetnica stradavanja Sibinjskih žrtava).

  Članak 6.

  Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrđuje se posebnom odlukom općinskog načelnika.

 • III. JAVNA PRIZNANJA

   Članak 7.

  Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

  Članak 8.

  Javna priznanja Općine su:

  1. Počasni građanin,
  2. Nagrada za životno djelo, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti,
  3. Nagrada, za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti,
  4. Zahvalnica, za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.

  Članak 9.

  Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

 • IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

  Članak 10.

  Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

  Članak 11.

  Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

  Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Članak 12.

  O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).
  Sporazum o suradnji Općine i lokalne jedinice druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine, ukoliko postoji, a ukoliko Općina nema službeno glasilo, objavit će se u službenom glasilu županije.

 • V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

  Članak 13.

  Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i njenim zakonima, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

  Članak 14.

  Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

  1. uređenje naselja i stanovanje,
  2. prostorno i urbanističko planiranje,
  3. komunalno gospodarstvo,
  4. brigu o djeci,
  5. socijalnu skrb,
  6. primarnu zdravstvenu zaštitu,
  7. odgoj i osnovno obrazovanje,
  8. kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
  9. zaštitu potrošača,
  10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
  11. protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
  12. promet na svom području,
  13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

  Općina obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

  Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

  Članak 15.

  Općina može obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovoga Statuta organizirati zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

  Odluku o obavljanju poslova na način propisan stavkom 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće.

  Članak 16.

  Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, čije je obavljanje od interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, posebnom odlukom prenijeti na županiju.

  Općinsko vijeće može pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine posebnom odlukom prenijeti na mjesne odbore.

 • VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

  Članak 17.

  Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

  1. Referendum

  Članak 18.

  Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

  Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovoga članka može, temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, predložiti:

  • najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća,
  • općinski načelnik,
  • većina vijeća mjesnih odbora na području Općine
  • najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

  Članak 19.

  Osim iz razloga utvrđenih člankom 18. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

  Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

  Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati:

  • – osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i JMBG)
  • – i vlastoručni potpis birača

  Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

  Članak 20.

  Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma podnijeli birači, Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od dana primitka dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

  Središnje tijelo državne uprave će u roku od 60 dana od dostave prijedloga utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga i da li je referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona i u skladu s tim svoju odluku dostaviti Općinskom vijeću.

  Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

  Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

  Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, predstavničko tijelo dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

  Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

  Članak 21.

  Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

  • naziv tijela koje raspisuje referendum,
  • područje za koje se raspisuje referendum,
  • naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati,
  • obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum,
  • referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
  • i dan održavanja referenduma.

  Članak 22.

  Pravo glasanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

  Članak 23.

  Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 18. stavka 1. ovog Statuta obvezna je za Općinsko vijeće, osim ako se radi o savjetodavnom referendumu.

  2. Mjesni zbor građana

  Članak 24.

  Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

  Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i općinski načelnik.

  Općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.

  Odlukom iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću.

  Članak 25.

  Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz članka 24. stavka 3. ovoga Statuta.

  Zbor građana mjesnog odbora može sazvati i vijeće mjesnog odbora.

  Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

  Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

  3. Predstavke i pritužbe

  Članak 26.

  Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

  Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

  Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka prijedloga.

  Članak 27.

  Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

  Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.
  Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka osigurava se na jedan ili više prikladnih načina: ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela ili sredstvima elektroničke komunikacije.

 • VII. TIJELA OPĆINE

  Članak 28.

  Tijela Općine su Općinsko vijeće i općinski načelnik.

  1. Općinsko vijeće

  Članak 29.

  Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

  Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

  Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

  Članak 30.

  Općinsko vijeće:

  1. donosi Statut Općine,
  2. donosi Poslovnik o radu,
  3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
  4. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
  5. usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
  6. donosi odluku o privremenom financiranju,
  7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn, tada odlučuje o vrijednosti koja prelazi iznos od 70.000,00 kn, ali uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna,
  8. donosi odluku o promjeni granice Općine,
  9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
  10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
  11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
  12. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;
  13. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
  14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
  15. raspisuje lokalni referendum,
  16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
  17. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
  18. odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
  19. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
  20. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
  21. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

  Odluke iz stavka 1. točke 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 i 16. ovog članka Općinsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

  Članak 31.

  Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika.

  Predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća biraju članovi općinskog vijeća iz reda članova Općinskog vijeća, većinom glasova svih članova, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja ili 1/3 (jedne trećine) članova Općinskog vijeća na način i postupak utvrđen Poslovnikom o radu Općinskog vijeća općine Sibinj.

  Dužnost predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje obnašatelji dužnosti ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

  Članak 32.

  Predsjednik Općinskog vijeća:

  • zastupa Općinsko vijeće,
  • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
  • predlaže dnevni red Općinskog vijeća,
  • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
  • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
  • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
  • usklađuje rad radnih tijela,
  • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
  • brine o suradnji Općinskog vijeća i općinskog načelnika,
  • brine se o zaštiti prava vijećnika i
  • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Općinskog vijeća u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje ga s istim pravima potpredsjednik.

  Smatra se da je predsjednik Općinskog vijeća odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije dostupan dužnosnicima i zaposlenicima Općine radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

  U slučaju da predsjednik Općinskog vijeća nije nazočan na sazvanoj sjednici Općinskog vijeća zamijenit će ga potpredsjednik i potpisuje sve odluke i druge akte koje je Općinsko vijeće donijelo na toj sjednici.

  Članak 33.

  Općinsko vijeće čini 15 (petnaest) vijećnika koji se biraju na način i u postupku kako je to propisano posebnim zakonom.

  U Općinskom vijeću pravo na razmjernu zastupljenost ostvaruju pripadnici nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

  Članak 34.

  Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.
  Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

  Članak 35.

  Dužnost člana Općinskog vijeća je počasna i za njezino obavljanje vijećnik ne prima plaću.

  Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

  Članak 36.

  Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

  • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
  • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
  • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
  • ako odjavi prebivalište s područja Općine, danom prestanka prebivališta,
  • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
  • smrću.

  Članak 37.

  Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

  Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

  Član vijeća može staviti mandat u mirovanje iz osobnih razloga, sukladno zakonu.

  Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

  Članak 38.

  Vijećnik općinskog vijeća ima prava i dužnosti:

  • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća;
  • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća;
  • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata;
  • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća;
  • postavljati pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika;
  • sudjelovati na sjednicama radnih tijela općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati i
  • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine.
  • ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

  Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

  Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

  Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

  Članak 39.

  Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
  Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

  1.1. Radna tijela općinskog vijeća

  Članak 40.

  Radna tijela Općinskog vijeća su:

  • Komisija za izbor i imenovanja,
  • Mandatna komisija i
  • Druga stalna i povremena radna tijela

  Članak 41.

  Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

  • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
  • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
  • imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
  • propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

  Članak 42.

  Mandatna komisija:

  • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
  • obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
  • obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
  • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
  • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

  Članak 43.

  Druga stalna i povremena radna tijela:

  • proučavaju i razmatraju pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,
  • pripremaju prijedloge odluka i drugih akata,
  • daju mišljenja i prijedloge u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

  Članak 44.

  Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

  2. Općinski načelnik

  Članak 45.

  Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima u postupku i na način kako je to propisano posebnim zakonom.

  Općinski načelnik je izvršno tijelo općine i nositelj je izvršne vlasti Općine.

  Iznimno od stavka 2. ovog članka, izvršno tijelo je i zamjenik u slučajevima:

  • da je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom i,
  • ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka 2 godine mandata.

  Zamjenik općinskog načelnika iz st. 3. ovog članka koji obnaša dužnost općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika.

  Općinski načelnik i njegov zamjenik stupaju na izabrane dužnosti prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

  Iznimno od stavka 5. ovog članka, općinski načelnik te njegov zamjenik, u slučaju iz čl. 90. st. 1. zakona o lokalnim izborima, stupaju na dužnost danom podnošenja ostavke na nespojivu dužnost.

  Mandat općinskog načelnika je četiri godine.

  Mandat općinskog načelnika i njegovog zamjenika počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novoga općinskog načelnika.

  Općinski načelnik:

  1. priprema prijedloge općih akata;
  2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća;
  3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna;
  4. upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća;
  5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a ako je iznos 0,5 % prihoda bez primitaka manji od 70.000,00 kn tada odlučuje o vrijednosti do iznosa od 70.000,00 kn, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima;
  6. upravlja prihodima i rashodima Općine;
  7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine;
  8. donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine;
  9. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela;
  10. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora;
  11. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine;
  12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune;
  13. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana;
  14. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona;
  15. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti;
  16. sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti;
  17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova;
  18. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga;
  19. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač;
  20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu;
  21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Općinskog vijeća o poslovnim prostorima;
  22. donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine;
  23. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara;
  24. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu;
  25. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave;
  26. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji;
  27. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
  28. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

  Članak 46.

  Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

  Članak 47.

  Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

  Pored izvješća iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće može od općinskog načelnika tražiti i izvješće o drugim pitanjima iz njegovog djelokruga.

  Izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka općinski načelnik podnosi u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko se zahtjevom traži izvješće za veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

  Općinsko vijeće ne može zahtijevati od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

  Članak 48.

  Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

  • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinsko vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji,
  • ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće.

  Članak 49.

  Općinski načelnik ima zamjenika, koji ga zamjenjuje u slučaju duže odsutnosti ili ako je općinski načelnik spriječen obavljati svoju dužnost. Smatra se da je općinski načelnik duže odsutan ili spriječen obavljati svoju dužnost ako duže od 30 dana nije prisutan u prostorijama općine a pritom dužnosnicima i zaposlenicima općine nije neposredno dostupan na drugom mjestu radi dogovora o obavljanju poslova, donošenja odluka, potpisivanja akata i sl.

  Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

  Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 2. ovoga članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.
  Pravo na zamjenika općinskog načelnika ostvaruju i pripadnici nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

  Članak 50.

  1. Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski.

  2. Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest jedinstvenom upravnom odjelu općine o tome na koji će način obnašati dužnost.

  3. Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.

  4. Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. ovoga članka smatra se dan početka mandata.

  5. Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti jedinstvenom upravnom odjelu općine.

  6. Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana slijedećeg mjeseca nakon dostave pisane obavijesti.

  7. Ako općinski načelnik i njegov zamjenik svoju dužnost obavljaju profesionalno, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

  8. Ako općinski načelnik i njegov zamjenik svoju dužnost obavljaju volonterski, imaju pravo na naknadu za rad.

  9. Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade za rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i druga prava vezana uz profesionalno obavljanje dužnosti određuje se odlukom Općinskog vijeća u skladu s odredbama posebnog zakona.

  10. Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

  11. Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci, po prestanku obavljanja profesionalne dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja onoliko mjeseci koliko su dužnost obavljali profesionalno i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

  12. Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno već volonterski nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.

  13. Prije isteka roka iz stavka 10. i 11. ovog članka, ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

  14. Po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti općinski načelnik i njegov zamjenik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ima pravo rasporeda odnosno povratka na rad odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

  15. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti općinskog načelnika i njegovog zamjenika, kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona.

  Članak 51.

  Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

  • danom dostave pisane ostavke,
  • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
  • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
  • danom prestanka prebivališta na području Općine,
  • danom prestanka hrvatskog državljanstva i
  • ukoliko su opozvani referendumom,
  • ukoliko Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspusti općinsko vijeće i općinskog načelnika sa zamjenikom u slučaju da u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju,
  • ukoliko u roku od 8 dana od dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora ne podnese ostavku na nespojivu dužnost koja je propisana posebnim zakonom,
  • ukoliko ne stupi na dužnost dana koji slijedi danu proglašenja konačnih rezultata izbora o čemu je dužan predati pismenu vlastoručnu potpisanu izjavu o početku obnašanja dužnosti i
  • smrću.

  U slučaju nastupanja nekog od razloga iz stavka 1. ovoga članka prije isteka dvije godine mandata općinskog načelnika pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke poslove će u roku od 8 dana o tome obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

  Ako mandat općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata općinskog načelnika, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik općinskog načelnika.

  O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

  Članak 52.

  Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati i na način propisan člankom 19. ovoga Statuta.

  Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

  Odluka o opozivu donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača na području općine.

 • VIII. UPRAVNA TIJELA – Jedinstveni upravni odjel

  Članak 53.

  Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu ustrojava se jedinstveni upravni odjel.

  Ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom općine u skladu sa statutom i zakonom.

  Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

  Općinski načelnik može razriješiti pročelnika:

  • ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
  • ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,
  • ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine ili neosnovano ne izvršava odluke,
  • ako pročelnik svojim nesavjesnim radom prouzroči veću štetu općini.

  Ako općinski načelnik razriješi pročelnika sukladno stavku 4. ovog članka, rasporedit će ga na drugo radno mjesto za koje ispunjava stručne uvjete.

  Članak 54.

  Općina Sibinj može sa drugim jedinicama lokalne samouprave osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili službu, zajedničko trgovačko društvo ili može zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svoga samoupravnog djelokruga.

  O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odluku donosi Općinsko vijeće.

  Temeljem odluke općinskog vijeća, općinski načelnik sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje:

  • način financiranja,
  • način upravljanja,
  • odgovornost,
  • statusna pitanja službenika i namještenika i
  • druga pitanja od značenja za to tijelo.

  Članak 55.

  Službenici i namještenici jedinstvenog upravnog odjela u okviru svoga djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzimaju propisane mjere, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su općinskom načelniku.

  Službenici i namještenici poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

  Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine Sibinj uređuju se posebnim zakonom.

  Članak 56.

  U prenijetim poslovima državne uprave, jedinstveni upravni odjel ostvaruje sve funkcije tijela državne uprave.

  Rad jedinstvenog upravnog odjela je javan.
  Jedinstveni upravni odjel ostvaruje javnost rada davanjem izvješća i podataka o svom radu.

  Sredstva za rad jedinstvenog upravnog odjela, osiguravaju se u proračunu Općine.

 • IX. JAVNE SLUŽBE

  Članak 57.

  U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

  Članak 58.

  Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 57. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

  Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općinu imenuje općinski načelnik.

 • X. MJESNA SAMOUPRAVA

  Članak 59.

  Na području Općine osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

  Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Mjesni odbor je pravna osoba.

  Članak 60.

  Mjesni odbori na području Općine su:

  • Mjesni odbor Bartolovci (za područje naselja Bartolovci),
  • Mjesni odbor Brčino – Ravan (za područje naselja Brčino i Ravan),
  • Mjesni odbor Gornji Andrijevci (za područje naselja Gornji Andrijevci),
  • Mjesni odbor Grižići (za područje naselja Grižići),
  • Mjesni odbor Gromačnik (za područje naselja Gromačnik),
  • Mjesni odbor Jakačina Mala-Grgurevići-Čelikovići (za područje naselja Jakačina Mala, Grgurevići i Čelikovići),
  • Mjesni odbor Sibinj (za područje naselja Sibinj i Završje),
  • Mjesni odbor Slobodnica (za područje naselja Slobodnica),

  Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Članak 61.

  Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području Općine te općinski načelnik.

  Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja općinskom načelniku.

  Članak 62.

  Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

  Ukoliko općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

  Pravovaljani prijedlog općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

  Članak 63.

  Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

  Članak 64.

  Tijela mjesnog odbora su:

  • vijeće mjesnog odbora i
  • predsjednik vijeća mjesnog odbora.

  Članak 65.

  Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

  Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

  Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Članak 66.

  Odluku o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora donosi Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

  Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

  Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

  Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova općinskog vijeća.

  Članak 67.

  Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 7 (sedam) članova.

  Prvu konstituirajuću sjednicu vijeća mjesnog odbora saziva općinski načelnik ili druga osoba koju on ovlasti.
  Do izbora predsjednika vijeća mjesnog odbora prvoj konstituirajućoj sjednici predsjedava osoba iz stavka 1. ovog članka.

  Vijeće mjesnog odbora donosi:

  • program rada mjesnog odbora,
  • pravila mjesnog odbora,
  • poslovnik o radu mjesnog odbora,
  • financijski plan i godišnji obračun,
  • donosi i provodi odluke iz svog djelokruga rada i
  • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika.

  Članak 68.

  Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz redova svojih članova, većinom glasova svih članova, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

  Predsjednik vijeća mjesnog odbora ima zamjenika koji se bira po postupku i na način kao i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
  Prijedlog za izbor predsjednika vijeća mjesnog odbora i njegovog zamjenika mora biti podržan od najmanje 1/3 (jedne trećine) članova vijeća mjesnog odbora.
  Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor, za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, općinskom načelniku i općinskom vijeću.
  Predsjednik vijeća mjesnog odbora saziva sjednice vijeća mjesnog odbora na vlastiti poticaj, predsjedava sjednicama, predlaže dnevni red, a dužan je sazvati sjednicu vijeća mjesnog odbora na zahtjev općinskog vijeća ili 1/3 članova vijeća mjesnog odbora.
  Predsjednika vijeća mjesnog odbora u slučaju spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik vijeća mjesnog odbora.

  Članak 69.

  Mandat članova vijeća mjesnog odbora počinje teći danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora, a konstituiranje se smatra završenim izborom predsjednika vijeća mjesnog odbora.

  Mandat predsjedniku, njegovom zamjeniku i članu vijeća mjesnog odbora prestaje:

  • danom podnošenja pismene ostavke,
  • danom pravomoćnosti sudske odluke kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužem od jednog mjeseca ili mu je oduzeta poslovna sposobnost,
  • danom odjave prebivališta s područja mjesnog odbora,
  • danom prestanka hrvatskog državljanstva,
  • odlukom o raspuštanju vijeća mjesnog odbora i
  • smrću.

  Ukoliko općinski načelnik ocijeni da vijeće mjesnog odbora ne obavlja poslove iz svoje mjesne nadležnosti, ne održi sjednicu vijeća mjesnog odbora najmanje jednom u godini, učestalo krši zakon, učestalo krši i ne provodi odluke općinskog vijeća i općinskog načelnika te ne provodi vlastite odluke, općinski načelnik će donijeti odluku o raspuštanju vijeća mjesnog odbora i uputiti općinskom vijeću prijedlog odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za vijeće mjesnog odbora.

  Odluka o raspuštanju vijeća mjesnog odbora ne može se donijeti u godini u kojoj se provode redovni izbori za vijeća mjesnih odbora.

  Danom stupanja na snagu odluke o raspisivanju redovnih ili prijevremenih izbora za vijeće mjesnog odbora, vijeće mjesnog odbora može provoditi samo one vlastite odluke koje su donesene do stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, a dužno je obavljati tekuće poslove i naročito provoditi odluke općinskog vijeća i općinskog načelnika do konstituiranja novoizabranog vijeća mjesnog odbora.

  Članak 70.

  Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

  Članak 71.

  Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

  Članak 72.

  Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

  Članak 73.

  Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

  Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

  Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

  Članak 74.

  Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

  Članak 75.

  Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i općinski načelnik.

  O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

  Članak 76.

  Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.

  U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

 • XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

  Članak 77.

  Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini, čine imovinu Općine.

  Članak 78.

  Imovinom Općine upravljaju općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama zakona i ovoga Statuta, pažnjom dobrog domaćina.

  U postupku upravljanja imovinom općinski načelnik donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom na temelju općih akata Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom Općine.

  Članak 79.

  Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

  Prihodi Općine su:

  • općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
  • prihodi od imovine i imovinskih prava u vlasništvu Općine,
  • prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima Općina ima udjele,
  • prihodi od koncesija,
  • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina u skladu sa zakonom,
  • udio u zajedničkim porezima i dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
  • sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
  • drugi prihodi određeni zakonom.

  Članak 80.

  Procjena godišnjih prihoda te utvrđeni iznosi rashoda Općine iskazuju se u proračunu Općine.

  Svi prihodi proračuna moraju u proračunu biti iskazani prema izvorima iz kojih potječu.

  Svi rashodi proračuna moraju biti utvrđeni proračunom i uravnoteženi s prihodima.

  Članak 81.

  Proračun Općine i odluka o izvršenju proračuna donose se za proračunsku godinu i vrijede za godinu za koju su doneseni.

  Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci koje počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca.

  Članak 82.

  Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

  Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna načelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

  Proračun općine dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.

  Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

  Članak 83.

  Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi ili povećaju rashodi utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

  Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

  Članak 84.

  Materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

  Zakonitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 • XII. AKTI OPĆINE I NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU

  Članak 85.

  Temeljem ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte, te donosi pravilnike, naredbe, uputstva i zaključke i daje mišljenje o pojedinom pitanju iz svog djelokruga rada.

  Općinsko vijeće donosi pojedinačne akte kada temeljem zakona rješava o pojedinačnim stvarima.

  Članak 86.

  Općinski načelnik u okviru svoga djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom, Statutom ili općim aktom Općinskog vijeća.

  Članak 87.

  Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

  Članak 88.

  Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 85. stavka 1. ovoga Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom.

  Opći akti objavljuju se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“

   

  Članak 89.

  Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

  Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije ili pokrenuti upravni spor.

  Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

  U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti.

  Članak 90.

  Nadzor nad zakonitošću općih akata koje Općinsko vijeće donosi u okviru samoupravnog djelokruga obavlja ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji i i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

  Predsjednik Općinskog vijeća je dužan opći akt koji je donijelo Općinsko vijeće dostaviti predstojniku ureda državne uprave u županiji, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

  Ukoliko se u zakonom propisanom postupku utvrdi da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom, odluku o obustavi općeg akta od primjene donosi predstojnik ureda državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji kao i središnja tijela državne uprave u okviru svog djelokruga na način i u postupku kako je to propisano Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima koji uređuju ovo područje.

  Na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim, ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

  U slučaju iz stavka 1. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog vijeća i općinskog načelnika te raspisati prijevremene izbore.

  Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 1. ovog članka predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća i razriješeni općinski načelnik mogu podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja Vlade RH u „Narodnim novinama“.

 • XIII. JAVNOST RADA

  Članak 91.

  Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

  Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

   

  Članak 92.

  Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Brodsko-posavske županije.

  Javnost rada općinskog načelnika osigurava se davanjem priopćenja i održavanjem konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata općinskog načelnika u službenom glasilu Brodsko-posavske županije.

  Javnost rada upravnih tijela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i davanjem informacija na način kako je to propisano Zakonom o pristupu informacijama.

 • XIV. PROMJENE STATUTA OPĆINE

  Članak 93.

  O promjeni statuta općine odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova općinskog vijeća.
  Prijedlog za promjenu može podnijeti općinski načelnik, 1/3 članova Općinskog vijeća, te većina vijeća mjesnih odbora s područja općine.
  Promjenu statuta općine mogu pokrenuti građani putem inicijative građana.

  Članak 94.

  O prijedlogu za promjenu statuta raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.

  Općinsko vijeće može raspisati referendum za promjenu statuta.

  Prijedlog za promjenu statuta, ako je predlagatelj općinski načelnik dostavlja se članovima općinskog vijeća, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga, a ako je predlagatelj 1/3 članova općinskog vijeća, većina vijeća mjesnih odbora ili građanska inicijativa, tada se prijedlog dostavlja i općinskom načelniku.

  Ako se ne donese odluka o otvaranju rasprave o predloženim promjenama statuta, isti se prijedlog ponovno ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

  Članak 95.

  Statut općine se može promijeniti odlukom o izmjenama i dopunama statuta, a ako su promjene većeg obima može se izdati pročišćeni tekst statuta.

  Članak 96.

  Izuzetno kada je potrebno pojedine odredbe ovog statuta usuglasiti s propisima Republike Hrvatske, kao i u slučajevima kada su promjene organizacijskog karaktera, izmjenu donosi Općinsko vijeće bez prethodne rasprave.

  Ako su promjene usuglašavanja sa zakonom ili organizacijskog karaktera propisanog zakonom, većeg obima, predlagatelj može izraditi prijedlog novog statuta koji se donosi na način i po postupku kao i promjene statuta.

 • XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 97.

  Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 12/09 i 21/11.).

   

  Članak 98.

  Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

  OPĆINSKO VIJEĆE

  OPĆINE SIBINJ

  Klasa: 021-05/13-01/2
  Urbroj: 2178/08-01-13-2
  Sibinj, 21.ožujak 2013.g.

   

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

  Ivica Galetić