Dana 25.kolovoza općina Sibinj je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisala Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava pomoći.

Ovim ugovorom Fond će sa 20.000,00 kn sufinancirati kupovinu nove komunalne opreme.

Cilj potpisivanja ovog ugovora je kupovinom komunalne opreme nastaviti sa smanjenjem količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u Općini Sibinj.

Ugovore je u ime fonda potpisala v.d. direktora Alenka Košiša Čičin – Šain dok je u ime općine Sibinj ugovore potpisao načelnik općine Josip Pavić.