Pozivamo udruge koje su bile korisnice Proračuna općine Sibinj u 2016. godini na dostavu Izvještaja o potrošnji financijskih sredstava proračuna općine Sibinj za 2016. godinu na temelju članka 28. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Sibinj(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:02/16) do 31. siječnja 2017. godine za aktivnosti, projekte i/ili programe za koje su u prethodnoj kalendarskoj godini dodijeljena sredstva iz Proračuna Općine.

Udruge koje su s Općinom Sibinj u 2016. godini sklopile Ugovor o financiranju aktivnosti, programa ili projekata i ostvarile pravo na financijska sredstva iz Proračuna općine Sibinj za 2016., za provedbu aktivnosti sukladno uvjetima Natječaja, Obrascu opisa aktivnosti i Obrascu proračuna aktivnosti, dužne su radi kontrole namjenskog trošenja sredstava općini Sibinj dostaviti:

  1. PROR-POT -Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
  2. opisno izvješće,
  3. financijsko izvješće, uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge i to:
    • a) za bezgotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika i pripadajuće bankovne izvode,
    • b) za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1 ili R2) koji glase na Korisnika, preslika isplatnica iz blagajne i blagajničkog izvješća,
    • c) ostala dokumentacija: putni nalozi s pripadajućim prilozima, dokumenti na temelju kojih su obavljena plaćanja (ugovori, sporazumi, obračuni honorara i dr.), fotografije s provođenja aktivnosti i sl.

Za pomoć pri ispunjavanju Izvještaja i izvješća podsjećamo Vas i na članake 32., 33. i 34. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj:02/16) koji u svojim odredbama definiranju prihvatljive i neprihvatljive troškove aktivnosti.

Sve potrebne obrasce radi ispunjavanja Izvještaja i izvješća možete preuzeti u prilogu.

Preuzimanje dokumenta: