Na temelju članka 36. st. 2 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13) i članka 45. Statuta općine Sibinj (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 04/13), Općinski načelnik dana 25.listopada 2016. godine donosi:

ODLUKU

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Sibinj.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Sibinj: www.sibinj.hr , u za to posebno označenoj rubrici “Obavijest o nepropisno odbačenom otpadu”, gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na e-mail: opcina.sibinj@sb.t-com.hr , poštom ili osobno na adresu: Općina Sibinj, Sibinj, 108. brigade ZNG 6, o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel općine Sibinj.

Općina Sibinj uspostaviti će sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem Jedinstvenog upravnog odjela koji će nakon zaprimanja i evidentiranja lokacija o tome izvijestiti Općinskog načelnika.
Jedinstveni upravni odjel voditi će bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.

O svemu tome će općinski načelnik podnijeti izvješće Općinskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Odluku u cijelosti kao i obrzac prijave o nepropisno odbačenom otpadu možete preuzeti u prilogu.

 

Preuzimanje priloga:

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu
PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA