Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 02/16, 2/17, 5/17), a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (KLASA:400-01/19-01/03, URBROJ:2178/08-03-18-7, od 06. ožujka 2019.) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstva udrugama i drugim organizacijama civilnog društva koje doprinose razvoju sporta, kulture, tehničke kulture i promicanju općeg dobra iz proračuna Općine Sibinj za 2019. godinu

Preuzimanje priloga:
Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva za 2019.g.
Obrazac opisa aktivnosti – A6 [Word]
Obrazac proračuna aktivnosti – A7 [Word]

%d blogeri kao ovaj: