OBAVIJEST O IZRADI 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ
(Sl. vj. BPŽ 08/03, 17/07 i 27/14-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju)

Općina Sibinj donijela je Odluku o izradi izmjena i dopuna (3. izmjena i dopuna) Prostornog plana uređenja općine Sibinj (Klasa: 350-01/15-01/5, Urbroj: 2178/08-01-15-33 od 12.06.2015. god.) koja će biti objavljena u Službenom vjesniku BPŽ, a dostupna je i na web stranici općine.

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)
općina Sibinj obavještava svu zainteresiranu javnost na području općine Sibinj o izradi 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sibinj i poziva iste, da dostave eventualne zahtjeve i primjedbe, u roku od 30 dana od objave ove obavijesti, za izradu spomenutih izmjena i dopuna prostornog plana.