Danas je u općinskoj vijećnici općine Sibinj započelo rješavanje imovinsko pravnih odnosa za projekt Brod 2, koji uz Grad Slavonski Brod i još nekoliko općina uključuje i odvodnju odn. kanalizacijsku mrežu na području općine Sibinj.Tako su djelatnici Vodovod d.o.o. i općine Sibinj priredili Ugovore o pravu služnosti za mještane preko čijih čestica prolazi trasa cjevovoda kanalizacije. Trasa cjevovoda, kada radovi nagodinu krenu, kopat će se na dubini od cca 2 – 2,50 m ovisno o visinama terena. Trenutno se potpisuju Ugovori o pravu služnosti za I.fazu izvodjenja radova, a uskoro će krenuti i sastanci sa mještanima po mjesnim odborima i za II.fazu gdje će mještanima biti prezentirane trase a nakon toga pripremljeni i ugovori.

Za provodjenje ovog projekta na području općine Sibinj bit će potrebno potpisati Ugovore za gotovo dvije tisuće čestica kako sa pravnim tako i sa fizičkim osobama. Ukupna vrijednost projekta koji bi trebao biti realiziran za našu općinu je 125 milijuna kuna te bi njime trebalo biti izgradjeno 46 kilometara kanalizacijskih vodova.

Nadamo se da će rješavanje imovinsko pravnih odnosa teći sukladno planiranoj dinamici kako bi i izvodjenje radova krenulo na vrijeme.