U općinskoj upravi još dvoje zaposlenih

U općinskoj upravi još dvoje zaposlenih
U ponedjeljak 10.8.2015.g. je u općinskoj upravi, na temelju javnih potreba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom “Mladi za EU” i programa javnih radova općine Sibinj pod nazivom “Aktivno za ruralno” načelnik Josip Pavić potpisao ugovore o radu sa još dvije osobe.

Program pod nazivom “Aktivno za ruralno” općina Sibinj je kandidirala kako bi zaposlila dvije osobe na radnim mjestima ‘suradnik na EU projektima’. Cilj projekta je upoznavanje zaposlenih djelatnika sa EU fondovima, učenje o fazama provođenja projekata, praćenje operativnih programa RH vezanih za ruralni razvoj kao i objave javnih natječaja, sudjelovanje na radionicama, te provedbi strateških dokumenata, projektnih prijedloga, te svih relevantnih informacija vezanih uz Program ruralnog razvoja u razdoblju od 2014-2020.

Projekt “Aktivno za ruralno” provodit ce se 5 mjeseci, a trajat će do siječnja 2016 godine.

Ovo je uz programe “Revitalizacija javnih površina” i “Pomoć u kući” treći potpisani program općine Sibinj i HZZ- a u kojima trenutno zapošljavamo 16 osoba sa područja naše općine.

Čestitka povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

Povodom 5. kolovoza, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, uz dužno poštovanje i spomen na vojno-redarstvenu operaciju „Oluja“, svim mještanima Općine Sibinj kao i stanovnicima Brodsko-posavske županije, iskrene čestitke, a posebnu zahvalnost hrvatskim braniteljima, obiteljima nestalih i poginulih i svim onima koji su dali svoj život u stvaranju hrvatske države, upućuje Načelnik općine Sibinj Josip Pavić sa suradnicima.

OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sibinj

OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sibinj
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno – tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 2529/42 u k.o. Odvorci, pašnjak,
površine 0,1352 ha, tržišna cijena iznosi 1.840,21 kn
k.č.br. 2529/56 u k.o. Odvorci, pašnjak,
površine 0,3007 ha, tržišna cijena iznosi 4.075,99 kn

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr)
Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78,
s naznakom: “Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općina Sibinj – za k.č.br. 2529/42 i 2529/56 u k.o. Odvorci”.

Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj

Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13), Općinsko vijeće Općine Sibinj na 12.sjednici održanoj 12.lipnja 2015. godine donosi:
O D L U K U
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE)
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ
 

Općina Sibinj upozorava

Općina Sibinj upozorava
Zabranjeno je spaljivanje i loženje otvorene vatre ili plamena na poljoprivrednim površinama u vremenskom periodu do 31.srpnja.

Sukladno

Odluci o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla

Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je navedenu Odluku.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora od 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar.
Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna

Uskoro kreće obnova spomenika Sibinjskim žrtvama

Uskoro kreće obnova spomenika Sibinjskim žrtvama
Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine obavijestila je dopisom općinu Sibinj da je završen postupak odabira programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2015. godinu.
Nakon razmatranja velikog broja pristiglih zahtjeva, izvršene procjene prioriteta, te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstvo je odobrilo prijedlog općine Sibinj te je spomenik Sibinjskim žrtvama u Sibinju uvršten u Program financiranja Ministarstva.
Prilikom realizacije ovog programa Općina ima obvezu usko surađivati sa nadležnim konzervatorijskim odjelom u Slavonskom Brodu kao i u svim fazama nadzora, radova i ovjere dokumentacije.
Nakon potpisanog Ugovora sa Ministarstvom kulture, Općina će pristupiti i potpisivanju Ugovora sa Izvođačem, kako bi se samoj obnovi spomenika Sibinjskim žrtvama moglo pristupiti do rujna ove godine.

JAVNI POZIV

 
za prijavu projektnih ideja za Strateški razvojni program općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine
 

PREDMET POZIVA

Predmet javnog poziva je prijava projektnih ideja i razvojnih projekata od strane institucija, organizacija i poslovnih subjekata u cilju uspostavljanja baze projekata Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine.

SVRHA POZIVA

Svrha javnog poziva je uključivanje lokalnih razvojnih aktera u izradu razvojne strategije, te identificiranje projektnih ideja i razvojnih projekata s područja općine Sibinj, koje mogu doprinijeti gospodarskom i društvenom razvoju, te unaprijeđenju kvalitete života na području općine. Prikupljene projektne ideje i razvojni projekti će se uvrstiti u cjelovitu bazu projekata budućeg Strateškog razvojnog programa općine Sibinj. Projekti uvršteni u bazu projekata Strateškog razvojnog programa, prilikom apliciranja na nacionalne i natječaje EU fondova i programa mogu ostvariti dodatne bodove pri ocjenjivanju samih projekata.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Sve institucije, organizacije, udruge i poslovni subjekti s područja općine Sibinj prihvatljivi su prijavitelji po otvorenom javnom pozivu.

ROK ZA DOSTAVU PROJEKATA

Javni poziv otvoren je do 20. srpnja 2015. godine, a svi prijedlozi moraju biti podneseni na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa službenih web stranica Općine Sibinj www.sibinj.hr ili osobno u prostorijama općine.

Pozivaju se svi potencijalni prijavitelji da prijave svoje projektne ideje na e-mail adresu: opcina.sibinj@sb.t-com.hr , putem faxa na broj 035 426 506, te osobno ili putem pošte na slijedeću adresu:

Općina Sibinj
108. brigade ZNG 6
35252 Sibinj

sa slijedećom naznakom: “Strateški razvojni program – dostava projektnih ideja”

Napomene:

  • Javni poziv namijenjen je isključivo podnositeljima sa područja općine Sibinj
  • Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo u svrhu izrade Strateškog razvojnog programa općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine
  • Predmet prijave ne mogu biti projektne ideje koje su u provedbi
  • Predložene projektne ideje moraju imati veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu i utjecati na razvoj lokalne zajednice
  • Jedan prijavitelj može prijaviti više projektnih ideja

Općina Sibinj
Načelnik
Josip Pavić

OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ
(Sl. vj. BPŽ 08/03, 17/07 i 27/14-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju)

Općina Sibinj donijela je Odluku o izradi izmjena i dopuna (3. izmjena i dopuna) Prostornog plana uređenja općine Sibinj (Klasa: 350-01/15-01/5, Urbroj: 2178/08-01-15-33 od 12.06.2015. god.) koja će biti objavljena u Službenom vjesniku BPŽ, a dostupna je i na web stranici općine.

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)
općina Sibinj obavještava svu zainteresiranu javnost na području općine Sibinj o izradi 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sibinj i poziva iste, da dostave eventualne zahtjeve i primjedbe, u roku od 30 dana od objave ove obavijesti, za izradu spomenutih izmjena i dopuna prostornog plana.