Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj

Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Sibinj
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/13), Općinsko vijeće Općine Sibinj na 12.sjednici održanoj 12.lipnja 2015. godine donosi:
O D L U K U
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA (3. IZMJENE I DOPUNE)
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ
 

Općina Sibinj upozorava

Općina Sibinj upozorava
Zabranjeno je spaljivanje i loženje otvorene vatre ili plamena na poljoprivrednim površinama u vremenskom periodu do 31.srpnja.

Sukladno

Odluci o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla

Županijska skupština Brodsko-posavske županije donijela je navedenu Odluku.

Svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kaznom zatvora od 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar.
Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000 do 15.000 kuna

Uskoro kreće obnova spomenika Sibinjskim žrtvama

Uskoro kreće obnova spomenika Sibinjskim žrtvama
Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine obavijestila je dopisom općinu Sibinj da je završen postupak odabira programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2015. godinu.
Nakon razmatranja velikog broja pristiglih zahtjeva, izvršene procjene prioriteta, te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstvo je odobrilo prijedlog općine Sibinj te je spomenik Sibinjskim žrtvama u Sibinju uvršten u Program financiranja Ministarstva.
Prilikom realizacije ovog programa Općina ima obvezu usko surađivati sa nadležnim konzervatorijskim odjelom u Slavonskom Brodu kao i u svim fazama nadzora, radova i ovjere dokumentacije.
Nakon potpisanog Ugovora sa Ministarstvom kulture, Općina će pristupiti i potpisivanju Ugovora sa Izvođačem, kako bi se samoj obnovi spomenika Sibinjskim žrtvama moglo pristupiti do rujna ove godine.

JAVNI POZIV

 
za prijavu projektnih ideja za Strateški razvojni program općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine
 

PREDMET POZIVA

Predmet javnog poziva je prijava projektnih ideja i razvojnih projekata od strane institucija, organizacija i poslovnih subjekata u cilju uspostavljanja baze projekata Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine.

SVRHA POZIVA

Svrha javnog poziva je uključivanje lokalnih razvojnih aktera u izradu razvojne strategije, te identificiranje projektnih ideja i razvojnih projekata s područja općine Sibinj, koje mogu doprinijeti gospodarskom i društvenom razvoju, te unaprijeđenju kvalitete života na području općine. Prikupljene projektne ideje i razvojni projekti će se uvrstiti u cjelovitu bazu projekata budućeg Strateškog razvojnog programa općine Sibinj. Projekti uvršteni u bazu projekata Strateškog razvojnog programa, prilikom apliciranja na nacionalne i natječaje EU fondova i programa mogu ostvariti dodatne bodove pri ocjenjivanju samih projekata.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Sve institucije, organizacije, udruge i poslovni subjekti s područja općine Sibinj prihvatljivi su prijavitelji po otvorenom javnom pozivu.

ROK ZA DOSTAVU PROJEKATA

Javni poziv otvoren je do 20. srpnja 2015. godine, a svi prijedlozi moraju biti podneseni na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa službenih web stranica Općine Sibinj www.sibinj.hr ili osobno u prostorijama općine.

Pozivaju se svi potencijalni prijavitelji da prijave svoje projektne ideje na e-mail adresu: opcina.sibinj@sb.t-com.hr , putem faxa na broj 035 426 506, te osobno ili putem pošte na slijedeću adresu:

Općina Sibinj
108. brigade ZNG 6
35252 Sibinj

sa slijedećom naznakom: “Strateški razvojni program – dostava projektnih ideja”

Napomene:

  • Javni poziv namijenjen je isključivo podnositeljima sa područja općine Sibinj
  • Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo u svrhu izrade Strateškog razvojnog programa općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine
  • Predmet prijave ne mogu biti projektne ideje koje su u provedbi
  • Predložene projektne ideje moraju imati veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu i utjecati na razvoj lokalne zajednice
  • Jedan prijavitelj može prijaviti više projektnih ideja

Općina Sibinj
Načelnik
Josip Pavić

OBAVIJEST

OBAVIJEST O IZRADI 3. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIBINJ
(Sl. vj. BPŽ 08/03, 17/07 i 27/14-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju)

Općina Sibinj donijela je Odluku o izradi izmjena i dopuna (3. izmjena i dopuna) Prostornog plana uređenja općine Sibinj (Klasa: 350-01/15-01/5, Urbroj: 2178/08-01-15-33 od 12.06.2015. god.) koja će biti objavljena u Službenom vjesniku BPŽ, a dostupna je i na web stranici općine.

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13)
općina Sibinj obavještava svu zainteresiranu javnost na području općine Sibinj o izradi 3. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sibinj i poziva iste, da dostave eventualne zahtjeve i primjedbe, u roku od 30 dana od objave ove obavijesti, za izradu spomenutih izmjena i dopuna prostornog plana.

Radionica Strateški razvojni program općine Sibinj

Izrada Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015.-2020. – održana radionica u Sibinju

U srijedu, 10. lipnja 2015. godine, u prostoru Općinske vijećnice u Sibinju, pred 30-ak prisutnih poljoprivrednika, obrtnika, poduzetnika i predstavnika udruga s područja Općine održana je radionica povodom izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015.-2020.

Prisutne je pozdravio i na njihovom se dolasku zahvalio načelnik općine Josip Pavić, zajedno sa suradnicima – predsjednikom Općinskog vijeća Krunoslavom Erakovićem i zamjenikom načelnika Tomislavom Topalovićem.

Na radionici su se sudionici upoznali sa svrhom izrade ovog razvojnog dokumenta, čiji je cilj razvoj cjelokupnog područja Općine u svim društvenim segmentima. Naglašeno je da je Strateški razvojni program dokument koji Općina izrađuje u suradnji sa svim lokalnim dionicima, udrugama, OPG-ima, poduzetnicima, poljoprivrednicima, obrazovnim institucijama, kako bi on doista bio primjenjiv, te pomogao apliciranju projekata na strukturne fondove EU, koje će podnositi kako Općina, tako i svi ostali dionici, u okviru svoga djelovanja. Sudionici su se svojim aktivnim sudjelovanjem i razmjenom ideja i sugestija, ali i problema s kojima se susreću u svom djelovanju kvalitetno doprinijeli početku izrade ovog dokumenta, te pomogli u definiranju vizije razvoja ovog područja.

Zbog važnosti izrade ovog dokumenta, nužno je sagledati cjelokupnu situaciju na području Općine u svim njenim segmentima, te identificirati strateške ciljeve razvoja Općine, koji će prepoznati nastojanja lokalnih dionika, poput OPG-a, fizičkih i pravnih osoba, udruga i svih ostalih dionika, budući da će oni projekti, koji ne budu u skladu sa strateškim ciljevima navedenim u Strateškom razvojnom programu, vrlo teško doći u priliku biti financirani iz strukturnih fondova.

Kako bi se Strateški razvojni program što kvalitetnije i potpunije izradio, na području Općine uslijedit će anketiranje svih domaćinstava, koji će svojim prijedlozima, idejama i sugestijama, aktivno doprinijeti njegovoj izradi, te pružanju temelja za cjelokupan razvoj općine Sibinj.

Za napomenuti je da je Strateški razvojni program dokument čiju izradu je Općina uspješno kandidirala na natječaj APPRRR-a i koji se u cijelosti financira iz Programa ruralnog razvoja, Podmjere 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti, Operacija 7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave.

 

POZIV – Radni sastanak

POZIV - Radni sastanak
OPĆINA SIBINJ
objavljuje
P O Z I V
 
Fizičkim i pravnim osobama – mještanima, OPG-ima, obrtima, tvrtkama, udrugama i građanima s područja Općine Sibinj, na radni sastanak u svrhu izrade Strateškog razvojnog programa Općine Sibinj za razdoblje 2015. – 2020. godine koji će se održati dana 10.06.2015. godine u prostorijama općine Sibinj,
s početkom u 18,00 h.
 
Kako nam je Vaše mišljenje od velikog značaja, a Vaš doprinos neophodan za uspješan razvoj naše općine i poboljšanje kvalitete života, molimo Vas da se odazovete radnom sastanku!